Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Nasyć się niesyconym”
§ 1. DEFINICJE

Definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

 1. Organizator – Organizatorem Konkursu jest Bogdan Piasecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bogdan Piasecki Mazurskie Miody z siedzibą w Tomaszkowie 47 koło Olsztyna (kod: 11- 034 Stawiguda), o numerze NIP 7390403004 i nr REGON 004458279, zwany dalej „Organizatorem”;
 2. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Nasyć się niesyconym”;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu;
 4. Zakup konkursowy – jednorazowy zakup co najmniej jednego dowolnego produktu marki Mazurskie Miody Bogdan Piasecki. Zakup konkursowy powinien być dokonany w okresie od dnia 27.03.2017 r. do dnia 02.10.2017 r.;
 5. Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w pkt. 3 regulaminu;
 6. Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
 7. Zgłoszenie do konkursu – uczestnik powinien zgłosić się do konkursu poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z rozwiązaniem zadania konkursowego i wysłanie go za pośrednictwem strony internetowej Konkursu;
 8. Zadanie konkursowe – przygotowanie oryginalnej receptury na napoju z wykorzystaniem produktów marki firmy Mazurskie Miody Bogdan Piasecki.;
 9. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.localhost/miody, na której prowadzony jest konkurs. Korzystanie ze strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do internetu;
 10. Sklep konkursowy – dowolny sklep na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu konkursowego (tj. wyłącznie wewnątrz wydzielonych stoisk w sklepach lub w sklepach specjalistycznych;

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 27.03.2017 r. do dnia 02.10.2017 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 12.10.2017 r.
 3. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015.612 j.t.).
 4. Uczestnik przystępując do konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie i potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC1, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
  a) ma ukończone 18 lat;
  b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  c) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
  d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy: Bogdan Piasecki Mazurskie Miody z siedzibą w Tomaszkowie 47 koło Olsztyna (kod: 11- 034 Stawiguda) oraz sklepów konkursowych. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin;

§ 4. Zasady konkursu

 1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 3 powyżej, która zechce wziąć udział w Konkursie powinna: – dokonać zakupu konkursowego w okresie trwania sprzedaży konkursowej, – dokonać płatności za dokonany zakup konkursowy, – rozwiązać zadanie konkursowe, – zgłosić się do Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.
 2. Każdy Uczestnik, który chce się zgłosić do Konkursu powinien:
  – Przygotować własną oryginalną recepturę na napój z wykorzystaniem produktu marki Mazurskie Miody Bogdan Piasecki, ilość oraz proporcje składników zależą o uczestnika.
  – Przedstawić recepturę napoju podając skład ilościowy w ml, szt.
  – Załączenie zdjęcia wykonanego napoju w formacie.JPEG w odpowiednim polu formularza
  – Podać w formularzu zgłoszeniowym następujące dane: – imię i nazwisko Uczestnika, – datę urodzenia Uczestnika, – numer tel. komórkowego (kontaktowego) Uczestnika, adres e-mail Uczestnika-zaznaczyć dodatkowo na formularzu zgodę na następujące oświadczenia Uczestnika Konkursu:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.) Mazurskie Miody Bogdan Piasecki z siedzibą w Tomaszkowie 47 koło Olsztyna (kod: 11- 034 Stawiguda) oraz dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Nasyć się niesyconym”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie”.
 3. Po przesłaniu prawidłowego Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie konkursowej.
 4. Zgłoszenia do Konkursu mogą być wysyłane codziennie od dnia 27.03.2017 r. Do dnia 2.10.2017 r.,
 5. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu Konkursu.
 6. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 1 powinno być wynikiem:
  a) osobistej twórczości Uczestnika,
  b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
  c) nie może godzić w uczucia, dobry smak, powszechnie uznawane lub chronione wartości
  d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
  Uczestnicy, których zadanie konkursowe spełnia, chociażby jeden z warunków wymienionych powyżej, zostaną wykluczeni z Konkursu.
 7. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń;
 8. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 KC, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
  e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
  h) wykorzystanie receptur, zdjęć oraz ich fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
  i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia do wykonywania praw zależnych do receptur, zdjęć.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia określonych w nim wymagań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 6.1 poniżej. W takim przypadku w miejsce wykluczonego Uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do nagrody, wchodzi odpowiedni Uczestnik z listy rezerwowej laureatów.

§ 5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD

 1. W celu wyłonienia laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową, o której mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Wyłonienie laureata nagrody głównej oraz laureatów nagród dodatkowych w liczbie 50 osób odbywać się będzie w następujące terminie: 6.10.2017 r.
 3. W celu wyłonienia laureatów nagród w Konkursie komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu zgłoszenia uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne każdego zgłoszonego do konkursu rozwiązania zadania konkursowego i wybierze w kolejności na najlepszą pracę z zachowaniem listy rezerwowej.

§ 6. Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest zapas miodu produkowanego przez firmę Mazurskie Miody Bogdan Piasecki. Nagroda główna w postaci rocznego zapasu miodu zawiera dwanaście sztuk miodu wielkokwiatowego o pojemności 1,1 kg o wartości 172,44 zł (brutto). Nagrody dodatkowe w ilości 50 szt. miodu o pojemności 1,1 kg o kwocie 718,5 zł (brutto). Do nagrody przyznana jest część pieniężna nagrody w kwocie 44,97 (brutto). Łączna wartość nagrody wynosi 935,91 zł brutto (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć złotych 91/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 44,97 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 97/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
 2. Łączna ilość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 62 (słownie: sześćdziesiąt dwie) sztuki. Wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 935,91 zł brutto (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć złotych 91/100).
 3. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego-Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).

§ 7. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania Nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 6 będzie komisja konkursowa. W skład komisji wejdą dwaj przedstawiciele Organizatora
 2. Komisja konkursowa dokonując wyboru najciekawszych rozwiązań zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z pkt. 3 i pkt. 4 oraz kryterium jakości, oryginalności oraz walory artystyczne każdego rozwiązania zadania konkursowego.

§ 8. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW.

 1. Wszyscy laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej, w tym o rodzaju Nagrody, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu za pośrednictwem wiadomości SMS, na numer , który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 4. Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 8, które umożliwią przekazanie Nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania Konkursu.
 3. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez laureata pocztą w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS, na adres organizatora (Mazurskie Miody Bogdan Piasecki Tomaszkowo 47 koło Olsztyna (kod: 11- 034 Stawiguda) następujących danych laureata, tj.: – oryginału dowodu zakupu, – imienia i nazwiska, – daty urodzenia, – pełnego adresu zameldowania, – pełnego adresu do korespondencji (pod który ma zostać przekazana nagroda), – oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.) przez Mazurskie Miody Bogdan Piasecki z siedzibą w: Tomaszkowo 47, 11-034 Stawiguda dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Nasyć się niesyconym”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie”. 7 „Zapoznałem/-am. się z regulaminem konkursu „Nasyć się niesyconym” i wyrażam zgodę na jego treść”. Oświadczam, że: „Jestem autorem wszelkich treści-w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w konkursie „Nasyć się niesyconym”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej receptury oraz zdjęcia napoju przygotowanego na bazie produktów firmy Mazurskie Miody Bogdan Piasecki. „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego w konkursie „Nasyć się niesyconym”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej receptury oraz zdjęcia napoju przygotowanego na bazie produktów firmy Mazurskie Miody Bogdan Piasecki treści, zgłoszenia nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w żadnym zakresie ograniczone, lub obciążone, nie udzieliłem żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego”. „Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Bogdan Piasecki Mazurskie Miody z siedzibą w Tomaszkowie 47 koło Olsztyna (kod: 11- 034 Stawiguda) od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw”. „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania Nagrody w Konkursie zgodnie z pkt. 4 regulaminu przenoszę na organizatora Konkursu, Bogdan Piasecki Mazurskie Miody z siedzibą w Tomaszkowie 47 koło Olsztyna (kod: 11- 034 Stawiguda) autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4 regulaminu Konkursu”. – data i własnoręczny podpis laureata.
 4. W przypadku niedoręczenia Organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu przez laureata nagrody lub niespełnienia warunków przewidzianych w pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu uprawnienia do nagrody przechodzą na laureata rezerwowego. Postępowanie z laureatem rezerwowym Nagrody będzie odbywać się na takich samych zasadach jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli laureat rezerwowy Nagrody również nie spełni warunków opisanych powyżej, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 9 WYDANIE NAGRÓD

 1. Warunkiem odebrania Nagrody jest:  – wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, – wypełnienie pokwitowania odbioru Nagrody.
 2. Nagrody zostaną wysłane do laureata za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 30.06.2016 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którymi będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z Nagrodą do dnia 03.10.2016 r.
 3. W przypadku nieodebrania Nagrody, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2016 r. nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 10 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora (Bogdan Piasecki Mazurskie Miody z siedzibą w Tomaszkowie 47 koło Olsztyna (kod: 11- 034 Stawiguda). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 12.10.2017 r.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu kontaktowego do uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich receptur oraz zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego.
 2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem receptury oraz zdjęcia nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w żadnym zakresie ograniczone, lub obciążone.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników Bogdan Piasecki Mazurskie Miody z siedzibą w Tomaszkowie 47 koło Olsztyna (kod: 11- 034 Stawiguda). Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.).
 2. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora:www.localhost/miody, a także w biurze Organizatora w okresie trwania Konkursu.
 3. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.).